overflowing

Overflowing

Du Fu 漫成 江月去人只数尺 风灯照夜欲三更 沙头宿鹭联拳静 船尾跳鱼拨剌鸣 màn chéng jiāng yuè qù rén zhī shù chǐ fēng dēng zhào yè yù sān gēng shā tóu sù

chinese-poems

overflowing_双语例句

The bath is overflowing . 浴盆 溢 水了 . 《牛津词典》 The streets were overflowing with the crowds . 街上 到处 挤满 了 人群 . 《牛津词典》 The kit

有道词典